Til kommunerne

 

Gennem mine mange års arbejde indenfor børneområdet med socialrådgivning/myndighed, faglig ledelse og familieterapi, har jeg opnået et bredt og solidt fagligt fundament, der gør at jeg kan løse mange forskelige typer af opgaver i kommunerne.

Min faglige profil går i 2 retninger. Jeg har oparbejdet særlige kompetencer som konsulent og faglig leder inden for myndighedsområdet, Børn og Unge. Samtidig har jeg fastholdt mit arbejde med den direkte kontakt til familierne og børnene/de unge gennem mit behandlingsarbejde, parterapi og arbejdet som mentor og støtte.

 

Jeg kan tilbyde:

 

 

  • Konsulentarbejde med fx hjælp til at gennemgå og analysere sagerne og sagsgange med henblik på bedre udnyttelse af ressourcerne. Jeg kan være kommunens "blik udefra", der kan facilitere forandringer, når der er behov for det. Jeg har erfaring med at lave analyse af sagsbehandlingen med henblik på bedre faglig og økonomisk styring

 

  • Jeg har særlige kompetencer og erfaringer i brug af metoden: Signs Of Safety. Jeg kan facilitere møder ved brug af metoden, og jeg kan støtte og igangsætte en proces hvor en gruppe af medarbejdere skal oplæres i at bruge metoden

 

  • Oplæring af nye medarbejdere - mentorordning - der hvor organisationen ikke selv har ressourcerne til at få nye medarbejdere godt i gang med fx systematisk sagsarbejde, kendskab til lovgivningen og prioritering og overblik i opgaverne

 

  • Jeg holder foredrag om familieliv, børneliv og trivsel i daginstitutioner og på skoler med henblik på at forebygge mistrivsel, problemadfærd og ængstelighed hos børn

 

  • Familiebehandling, praktisk/pædagogisk støtte i hjemmet, forældresamtaler, støttet samvær og §54 støtte og konfliktmægling

KONFLIKTMÆGLING OG FAMILIEBEHANDLING

 

KONSULENTOPGAVER OG STØTTE TIL FAGLIG UDVIKLING

 

FAMILIESAMTALER OG PARTERAPIik

 

KONSULENT I BRUGEN AF METODEN, SIGNS OF SAFETY

 

 

STØTTET SAMVÆR

 

§54 STØTTE TIL FORÆLDRE TIL ANBRAGTE BØRN

 

Konfliktmægling

Konflikter er almindelige og alle mennesker oplever konflikter gennem livet og konflikter kan skabe udvikling og nye muligheder. Konflikter kan nogen gange blive fastlåste og begrænse os, og også være direkte skadelige for os selv eller vores børn. I konfliktmæglingen hjælper jeg parterne med at “se bagom konflikten” og skabe viden og forståelser for hinandens følelser, basale behov og ønsker. Målet er ikke nødvendigvis at blive enige, men at fastholde kontakt og kommunikation mellem parterne i konflikten. Jeg hjælper parterne således, at de kan få talt sammen og selv tage ansvar for nye aftaler, som hjælper dem ud af konflikterne.

 

Praktisk, pædagogisk støtte i hjemmet

Jeg arbejder i familiernes hjem, hvor vi i fællesskab udvikler den rette struktur og de nødvendige rammer for barnet. Jeg samarbejder med familien ud fra kommunens handleplan for det enkelte barn og mål med indsatsen. Undervejs tilbyder jeg råd og vejledning til gavn for barnets trivsel og udvikling.

Det er min erfaring, at disse opgaver ofte har karakter af vedligeholdende og kompenserende støtte, der oftest iværksættes i forlængelse af et familiebehandlingsforløb.

 

Støttet eller overvåget samvær

Ved støttet samvær med anbragte børn arbejdes der i forældrenes hjem, i plejefamilien, eller i et samværslokale, som kommunen stiller til rådighed. Jeg arbejder med kommunens handleplan samt målet med samværet – både når der er tale om at skabe sikkerhed for barnet, men også hvis der er tale om støtte til udvikling af forældre/barn relation. Det er min erfaring, at det er vigtigt i sådanne opgaver, at målet med samværet er tydeligt for alle parter, da det giver den bedste forudsætning for at skabe et trygt eller udviklende samvær til gavn for barnet og forældrene.

Jeg tilbyder samtaler med forældrene enten før eller efter samværet, da dette giver mulighed for fælles forberedelse med forældrene, samt evaluering efter et afsluttet samvær.

 

Familiebehandling

Med udgangspunkt i kommunernes handleplaner samarbejder jeg med familierne om de ønskede mål med forløbet. Herfra sammensætter jeg en behandling ud fra, hvad der giver mening i den enkelte familie, og ud fra barnets behov. Jeg starter altid med en familiesamtale, hvor alle er tilstede. Jeg bruger fælles familieaktiviteter for at se og udvikle samspillet i familien. Jeg inddrager løbende, eller som minimum ved afslutningen, hele familien for at sikre mig, at alle i familien bliver hørt og for at “måle”, hvordan alle i familien oplever effekten af forløbet.

 

Støtte til forældre til anbragte børn

Jeg kan med min erfaring på børne- og unge området, samt min familieterapeutiske tilgang tilbyde støtte til forældre til anbragte børn. Jeg kan yde støtte i forhold til forældrenes forståelse af sagsgangene i en børnesag, samt yde støtte i forhold til forældrenes samarbejde med forvaltningen til gavn for barnet. Jeg har erfaring med at arbejde, med det at være "forældre på afstand" og yde støtte både i forhold til sorgen og savnet, og samtidig hjælpe den voksne med at få øje på "de gode øjeblikke" og det som kan udvikles på sigt.

 

Mentor for unge mellem 18 og 30 år

Jeg kan tilbyde at bruge min erfaring som mentor for unge eller voksne. Jeg har god erfaring med at yde støtte og skabe udvikling sammen med den voksne/den unge i forhold til den personlige, sociale og psykiske trivsel. Jeg kan medvirke til, at de grundlæggende personlige kompetencer udvikles eller bringes i spil med henblik på, at den enkelte kan komme i uddannelse eller i arbejde. Det er min erfaring, at min helhedsorienteret tilgang fra børneområdet med indragelse af familien og netværket i forståelsen af den unges udfordringer, er medvirkende til at skabe god udvikling og bedre trivsel.

 

Konsulentopgaver og faglig udvikling indne for børneområdet

Jeg kan bruges som konsulent i samarbejde med ledelsen og medarbejdere. Jeg har erfaring med at lave analyser af sagerne, og på den måde kunne pege på mulige forbedringer i arbejdsgangene. Jeg kan medvirke til at oplære nye medarbejdere, skabe faglig udvikling, medvirke til nye arbejdsgange og medvirke til at skabe bedre sammenhænge mellem faglighed og økonomi. Jeg har medvirket til at finde store besparelser i et tæt samarbejde med rådgiverne i de enkelte sager.

REFERENCE

 

“Du har en stærk faglig profil som koordinator og sparringspartner. ... Du bidrager til min faglige udvikling og nuancering af sagerne.”

 

Gribskov Kommune, Socialrådgiver

 

"Med dit altid rolige og lyttende gemut, har du altid været deltagende og bidraget med høje socialfaglige indspark og viden"

 

Gribskov Kommune, ledelses- og koordinator teamet

 

 

Har I brug for ekstra hjælp til at håndtere bestemte familiesager, behandlingsopgaver eller andre typer af opgaverer/konsulentarbejde, så kan I kontakte mig for en uforpligtigende snak om, hvordan jeg kan hjælpe jer.

PRISER

 

Priserne er afhængige af omfang og indhold og er ekskl. moms. Formål og omfang aftales på forhånd.

 

Opgave

 

Pris pr. time

Konsulentopgaver

 

§54 støtte og mentoropgaver

 

kr. 700,-

 

kr. 400,-

Støttet Samvær

 

kr. 600,-

Behandling

 

kr. 750,-

Familieterapi

 

kr. 750,-

 

 

 

SAMTALER & NYE PERSPEKTIVER

Tlf: 20 89 16 69 I Email: kontakt@nanajannerup.dk

www.nanajannerup.dk I CVR. nr. 38157566